Политика за личните данни

Събираме и използваме лична информация, за да разберем нуждите и интересите Ви и да Ви обслужим по-добре. 

Информацията, която Вие ни предоставяте ние може да я използваме за :

  •  да Ви помогнем при попълване на поръчка;
  •  да Ви информираме относно продукти или услуги;
  •  да Ви предоставим информация за продукт подходящ за вашето търсене;
  •  да Ви известим за нови продукти или ползи на продукт;
  •  да Ви предоставим персонализирани промоционални оферти;
  • да изберем съдържание, което да Ви бъде полезно;
  • да направим Вашето посещение последователно и персонализирано;